Regulamin

I. Informacje ogólne
1. Sklep internetowy (zwany dalej „Księgarnią”), działający pod adresem www.wydawnictwowarstwy.pl, prowadzony jest przez Wrocławski Dom Literatury we Wrocławiu z siedzibą przy Przejściu Garncarskim 2, 50-107 Wrocław, zarejestrowaną w RIK, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław pod nr 39/2016.
2. Księgarnia, prowadzona przez Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy (zwane dalej „Wydawnictwem”), zajmuje się sprzedażą towarów znajdujących się w jej ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
3. Dane kontaktowe Wydawnictwa:
Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
Przejście Garncarskie 2
50-107 Wrocław
NIP 897-181-85-00
REGON 363380731
warstwy@wydawnictwowarstwy.pl
tel. 71 364 69 71, 71 721 53 10

II. Zasady zakupów i płatności
1. Księgarnia prowadzi sprzedaż książek i innych towarów (zwanych dalej Towarami) za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach Księgarnia zamieszcza na stronie www.wydawnictwowarstwy.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru może dojść poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego. Umowa sprzedaży Towaru to umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Księgarni (Sklepu Internetowego) pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
3. Zamówienie można składać przez stronę internetową www.wydawnictwowarstwy.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
4. Księgarnia realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
5. Doręczenie przez Wydawnictwo Zamawiającemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Księgarni) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży Towaru.
6. Umowa sprzedaży Towaru podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
7. Stroną Umowy sprzedaży Towaru może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) reprezentowaną przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań na jej rzecz.
8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Wydawnictwa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Księgarnię. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
9. W celu złożenia prawidłowego zamówienia, Zamawiający:
- dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości;
- wskazuje adres wysyłki i dane kontaktowe;
- dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);
- dokonuje wyboru sposobu płatności,
postępując w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje. Następnie Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem Księgarni i akceptuje jego postanowienia.
10. Zamawiający zobowiązany jest stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź” – Zamawiający ma możliwość modyfikowania zamówienia.
12. Wysłanie wypełnionego formularza zamówienia stanowi złożenie oferty kupna i jest dla Zamawiającego wiążące.
13. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania Zamówienia. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Zamawiającego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Zamawiającego
14. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty, jak również zmiany ich cen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
15. Dla posiadaczy elektronicznej karty bibliotecznej obowiązuje stały rabat 25% od ceny okładkowej. Rabat dotyczy tylko tytułów wydanych przez Wydawnictwo Warstwy.  Wystarczy wpisać nr karty w pole „Program partnerski MBP OK”.
16. Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że Towary są dostępne w Księgarni. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
17. Do każdej Umowy sprzedaży Towaru wystawiana jest faktura VAT (Wydawnictwo nie wystawia paragonów).
18. Ceny towaru w Księgarni podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
19. Księgarnia akceptuje następujące formy płatności:
- za pobraniem (płatne przy odbiorze listonoszowi, na poczcie),
- płatność kartą kredytową i e-przelewem, rozliczenie transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl,
- przelew na konto Księgarni:
Wrocławski Dom Literatury
PKO BP SA Oddział 1 we Wrocławiu
58 1020 5226 0000 6702 0529 8189
20. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Towary i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Księgarnię. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, Księgarnia może anulować zamówienie, o czym poinformuje niezwłocznie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zapłaci część ceny zakupu po anulowaniu zamówienia, Księgarnia zwraca mu wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty przelewu.
21. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer Potwierdzenia zamówienia nadany przez Księgarnię. W razie niepodania tego numeru i niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Księgarnia zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie będzie anulowane. Postanowienie ust. 18 powyżej stosuje się odpowiednio.
22. Momentem zapłaty ceny jest:
- w przypadku płatności przelewem elektronicznym – moment zaksięgowania wpłaty na koncie Księgarni,
- w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą – moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Księgarni,
- w przypadku płatności za pobraniem – moment dokonania zapłaty.

III. Koszty wysyłki
1. Zamawiający w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy towaru.
2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, uzależnione od formy i wagi przesyłki oraz cennika Poczty Polskie lub firmy kurierskiej DHL.
3. Koszty przesyłki mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Pocztę Polską i firmę kurierską DHL.
4. W przypadku zamówień powyżej kwoty 50 zł z VAT, przesyłka gratis.
5. Dostawa przesyłki następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (Poczta Polska lub firma kurierska DHL).
6. Przeniesienie własności Towaru na Zamawiającego następuje w momencie odbioru przez niego Towaru.

IV. Terminy dostaw
1. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki.
2. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego.
3. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską DHL.

V. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu towaru, a więc od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez Zamawiającego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wydawnictwo niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz fakturą VAT jako dowodem zakupu na adres:
Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
Przejście Garncarskie 2
50-107 Wrocław
2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Zamawiającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Zamawiającemu.
3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
4. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Księgarnia dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Księgarni towaru na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru do Księgarni.
5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Zamawiający. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Zamawiającego przez Księgarnię ponosi Zamawiający.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru).

– Adresat: Wydawnictwo
– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
– Data zawarcia umowy……………………………………………………………..
– Imię i nazwisko Zamawiającego …………………………………………………
– Adres Zamawiającego……………………………………………………………..
– Podpis Zamawiającego…………………………………………………………….
– Data ……………………………………………………………..............................

VI. Odpowiedzialność za towar i reklamacje
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od otrzymania Towaru przez Klienta. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności (wadach) jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności i swoim żądaniu, na adres Sprzedawcy lub e-mailem, na adres: ksiegarnia@wydawnictwowarstwy.pl. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (zob. pkt 5). Klient może skorzystać z formularza wg wzoru z załącznika nr 2 do Regulaminu, który nie jest wiążący dla Klienta.
5. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Zaleca się aby składając reklamację, celem sprawnego jej załatwienia Klient załączył do niej dowód sprzedaży: oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT.
6. Reklamowany Towar wraz z pismem szczegółowo określającym jego wadę oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć.
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądać usunięcia wady,
- żądać obniżenia ceny,
- odstąpić od umowy (jeśli wada jest wadą istotną), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na od wad albo wadę usunie. Klient, który jest Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
9. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi jest, zgodnie z prawem, traktowany jako uznanie reklamacji przez przedsiębiorcę. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy.
11. W przypadku wymiany Towaru na wolny od wad Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu wadliwego Towaru wymieni go na Towar wolny od wad i odeśle na adres, na który pierwotnie został wysłany zamówiony towar w terminie najszybszym, w jakim będzie to możliwe. W przypadku obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci gotówkę na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres, na który towar był pierwotnie wysłany.
12. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, należy składać w formie elektronicznej na adres ksiegarnia@wydawnictwowarstwy.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w par.1 punkt. 3 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny reklamującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
13. W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle towar reklamowany na koszt Klienta, chyba że strony uzgodnią inny odbiór towaru przez Klienta.
14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 71 721 53 10 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

VII. Ochrona danych osobowych
1. Klient może korzystać z usług Sprzedawcy anonimowo, chyba że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z usługi.
2. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedawca.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
4. W przypadku podania danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych osobowych do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu, realizacją Umowy, a także w celach marketingowych.
5. Dane Klienta udostępnione Sprzedawcy powinny być prawdziwe i niewprowadzające w błąd. Nieprawidłowe lub niepełne dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), Klient ma prawo cofnąć zgodę udzieloną Sprzedającemu w każdym czasie.
7. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2014 r. poz.1182), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024), innych aktach prawa powszechnie obowiązującego, tj. przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
8. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia Klienta i mogą być powierzane innym podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą dla celu realizacji zamówienia, i są to:
- imię i nazwisko,
- adres korespondencyjny,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.
9. W przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
10. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych doręczycielowi Poczty Polskiej lub przedstawicielowi firmy kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
11. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, w tym w szczególności do:
- wglądu do swoich danych osobowych,
- żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
12. Sprzedawca odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Sprzedawcę.
13. Klient ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie za pośrednictwem e-mail lub listem poleconym na adres Sprzedającego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym także w przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
14. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klientów jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
15. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić Klientowi stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej informacji o:
- udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
- podmiocie, któremu Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

VIII. Prawa autorskie i pokrewne
1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo oraz przyjęty na stronie internetowej Sklepu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej i są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego.
4. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
5. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Sklepu lub znaki towarowe należą do Sprzedawcy, który posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków. Opublikowane na stronach internetowych materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej w każdym czasie.
7. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

IX. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem, oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia.
2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików, o których mowa w ust. 1, odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Klient podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni to na własną odpowiedzialność.
3. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
4. W wypadku, w którym zrealizowanie zamówienia wymaga podania przez Klienta określonych danych, zobowiązuje się on do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy itp. przez Klienta w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych.
6. Sprzedawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Sklepu lub zablokować dostęp do Sklepu na czas określony konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
7. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Sklepem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
9. Klient zobowiązany jest do dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu, jak i zachowania w poufności hasła dostępu i loginu do swojego konta w Sklepie,
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.

X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę i Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym do umów sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowanie umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XI. Wejście w życie Regulaminu i zmiany Regulaminu.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta, a zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
3. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji i zrozumienia.